DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

INFORMACIÓ

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Lluis Creus s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, pel qual es trasposa la Directiva (UE ) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre del 2016.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https:/lluiscreusgroup.com excloent-ne els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Un control de formulari no té una etiqueta corresponent.
Una etiqueta de formulari és present, però no conté cap contingut.
Hi ha un enllaç d’omissió de navegació, però la destinació de l’enllaç no existeix o no es pot accedir a l’enllaç mitjançant el teclat.
En algunes pàgines la relació de contrast en text o imatges podria no ser com a mínim 4.5:1. [requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 contrast mínim]
Algunes imatges tenen una alternativa textual genèrica o la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari [requisit número 9.1.1.1 i 9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2019

Càrrega desproporcionada
No aplica

Preparació de la present declaració d’accessibilitat
Aquesta declaració va ser preparada el 04 dabril de 2023.
El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia empresa creadora de la pàgina web.

Observacions i dades de contacte
Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:
informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
transmetre altres dificultats d’accés al contingut
formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web
Mitjançant el formulari de contacte de lluiscreusgroup.com.
Podeu presentar:
Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
Sol·licitud d’informació accessible relativa a:
continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4
continguts que estan exempts del compliment dels requisits daccessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.
A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima. Aquestes reclamacions seran rebudes i tractades per Lluis Creus.

Contingut opcional
Aquest portal està dissenyat per poder canviar la mida del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors

Skip to content